สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib Schoolประวัติ          โรงเรียนบ้านน้ำดิบเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยู่เลขที่ 77  หมู่  7  บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์  ตำบล  แม่วะ  อำเภอ  เถิน  จังหวัด  ลำปาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2  โทรศัพท์  054-822217  โทรสาร  054-822217     เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่  13  ไร่  44  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  ได้แก่ หมู่  3  บ้านน้ำดิบ และหมู่  7  บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์  ตำบลแม่วะ  อำเภอ  เถิน  จังหวัด  ลำปาง 
          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
              เดิมโรงเรียนบ้านน้ำดิบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน 2467 โดยอาศัยศาลาวัดน้ำดิบเป็นอาคารชั่วคราว มีรองอำมาตย์พระสถลบุรินทร์  นายอำเภอเถิน และคณะกรรมการอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง โต๊ะ ม้านั่งกระดานดำ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และราษฎรบ้านน้ำดิบได้มอบให้โรงเรียน
              โดยเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2475   ได้ย้ายจากศาลาวัดน้ำดิบ  มาตั้งนอกวัดด้วยการซื้อที่ดินและเรือนของ ขุนผดุงราษฎร์น้ำดิบ  ด้วยเงินรัฐ  200  บาท  ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยม  ทิศเหนือจดที่นายลาด  เนื่องกันทา  ระยะ  46  เมตร  ทิศใต้จดที่สาธารณะประโยชน์  ระยะ  53  เมตร  ทิศตะวันออกจดลำห้วยแม่วะ  ระยะ 41  เมตร  ทิศตะวันตกจดถนน  ระยะ  41.35 เมตร  และ 11  เมตร  เนื้อที่  1  ไร่  30  ตารางวา 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2481  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านน้ำดิบ  เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลแม่วะ 2 (บ้านน้ำดิบ) 21 พฤศจิกายน 2483 นายอำเภอเถิน  ศึกษาธิการอำเภอเถิน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และราษฎรได้พร้อมใจกันปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 3  กว้าง  4 วา 3 ศอก  ยาว 13 วา 2  ศอก สร้างด้วยเงินงบประมาณ  600 บาท 
              เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2484 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลแม่วะ (สุธรรมานุกุล)         
              และเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2495  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านน้ำดิบ (สุธรรมานุกุล) จนปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

  • Ban Nam Dib School
    77 หมู่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอถิน จังหวัดลำปาง 52230
    โทรศัพท์:
    E-MAIL: bannamdibschool2019@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านน้ำดิบ