สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib Schoolวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ (VISION)
 
          พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด มุ่งคิดวิชาการ สืบสานประเพณี  ภูมิปัญญาไทย  ก้าวไกลใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  มีแหล่งเรียนรู้   มุ่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

  • Ban Nam Dib School
    77 หมู่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอถิน จังหวัดลำปาง 52230
    โทรศัพท์:
    E-MAIL: bannamdibschool2019@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านน้ำดิบ