สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib Schoolพันธกิจพันธกิจ (MISSION)
 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนึกในความเป็นชาติไทยและมีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดและอบายมุข
          ๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
          ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
          ๔. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
          ๕. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง สนับสนุนการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

  • Ban Nam Dib School
    77 หมู่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอถิน จังหวัดลำปาง 52230
    โทรศัพท์:
    E-MAIL: bannamdibschool2019@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านน้ำดิบ