สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib Schoolเป้าประสงค์เป้าประสงค์ (GOALS /  COPERATE OBJECTIVE)
 
          ๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๒. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย
          ๓. ครูและผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
          ๔. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้สื่อการเรียน DLTV และ  DLIT เพื่อการจัดการเรียนการสอน
          ๕. ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
          ๖. อาคารสถานที่มีความร่มรื่น น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
          ๗. ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

  • Ban Nam Dib School
    77 หมู่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอถิน จังหวัดลำปาง 52230
    โทรศัพท์:
    E-MAIL: bannamdibschool2019@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านน้ำดิบ